Volver

Calcular Seguro Vida

Calcular Seguro Accidentes

Calcular Seguro Decesos

Calcular Seguro Decesos Residentes Extranjeros

Volver

Seguros de Salud

Calcula tu seguro de Indemnización

Calcula tu seguro de Indemnización Esencial

Servicios al cliente

  • Más información

918 365 365 |900 822 822

Volver

Seguros de Vida

Calcula tu seguro de Confianza Vida

Servicios al cliente

  • Más información

918 365 365 |900 822 822

Volver

Plan de Pensiones

Volver

Planes de Previsión Social

Home 5 Informació addicional sobre la protecció de dades

Informació Addicional de Protecció de Dades

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
El responsable del tractament de la informació i/o les dades personals obtingudes mitjançant la gravació d’imatges és:

 • Identitat: MAPFRE SA, amb CIF A-08055741
 • Adreça postal: Carretera de Pozuelo de Alarcón, 52. Majadahonda 28222, Madrid (España).
  Contacte del delegat de protecció de dades: DataProtectionOfficer.MAPFRE@mapfre.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
MAPFRE S.A. tractarà totes les dades personals obtingudes mitjançant la gravació d’imatges per a les finalitats següents:

 • Controlar l’accés als edificis i instal·lacions.
 • Garantir-hi la seguretat.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el període de temps determinat d’acord amb els criteris següents: (i) obligació legal de conservació; i (ii) sol∙licitud de supressió per part de l’interessat en els casos en què pertoqui.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades amb les finalitats incloses a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?” és l’interés legítim que MAPFRE S.A. té per:

 • Preservar la seguretat de les persones i els actius a les instal∙lacions.
 • Controlar que els treballadors compleixen adequadament les prestacions laborals, així com les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
MAPFRE S.A. no comunicarà les vostres dades a cap altra entitat ni faràs transferències internacionals de dades a tercers països o a organitzacions internacionals.

Quins drets teniu quan ens faciliteu les vostres dades?
En els termes i amb l’abast establert a la normativa vigent, qualsevol persona pot exercir els drets següents:

 • Accés: conèixer quines dades personals té MAPFRE S.A.
 • Rectificació: sol∙licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió: sol∙licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què van ser recollides.
 • Limitació del tractament: sol∙licitar la suspensió del tractament de les dades si, per exemple, són inexactes o el tractament és il∙lícit, tenint en compte que sí que poden ser tractades per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, la protecció dels drets d’una altra persona o per motius d’interès públic.
 • Oposició: oposar-se al tractament de les dades, excepte quan siguin necessàries, entre altres motius, per al desenvolupament de la relació contractual, en cas que n’hi hagués, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i llegible, o sol∙licitar-ne la transmissió a una altra persona responsable quan sigui possible tècnicament.

Us recordem que, si escau, podeu revocar el consentiment prestat per al tractament de les vostres dades en qualsevol moment.

Els drets anteriors es poden exercir directament per part del titular de les dades o per mitjà d’un representant legal o voluntari, a través d’una comunicació escrita i adreçada a Oficina Corporativa de Privacidad y Protección de Datos. Carretera de Pozuelo, 52 – 28222 Majadahonda, Madrid.

A més, us informem que podeu presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan considereu que no hem tractat les vostres dades d’acord amb la normativa, a través de la pàgina web habilitada a aquests efectes per l’autoritat de control corresponent.